ابوالقاسم عزیزی
افسوس كه ياران و عزيزان همه رفتند اهل ادب و دانش و عرفان همه رفتند ديگر سخن از علم و ادب بازنگوييد كان قوم سخن‌سنج سخندان همه رفتند ديگر اثر دانش و تعليم نجوييد كان پاك دبيران ز دبستان همه رفتند آن قافلة دانش و حكمت ز پي هم چون برق گذشتند و شتابان همه رفتند شد بسته در كاوش و تحقيق و پژوهش نابرده ره خويش به پايان همه رفتند افسوس و صد افسوس كه مايان همه مانديم افسوس و صد افسوس كه آنان همه رفتند

ابوالقاسم عزيزی

كهگيلويه – دهدشت

۸۳/۳/۱۹

Comments