دکتر ایرج هادی

رسم وفاداری و حق‌شناسی مرا بر آن داشت به یاد مهندس بهپور (همسر خواهر ایثارگر باوفای همسرم) همیشه بگریم.

به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

كه از جهان ره و رسم سفر براندازم

دوستی با محبت سرشار از عاطفه و انسانیت بود. شرف و قیمت و قدر مهندس بهپور به فضل و هنر او بود نه به دینار و به سود و زیان. هر بزرگی كه چون او به فضل و هنر بزرگ شود بی‌‌تردید محبوبیت جهانی پیدا می‌كند. روحش شاد. یادش فراموش نشدنی است. سخنی كه لایق او می‌دانم خرد است كه به خاك او باید نوشت.

خرد را به پای تو باید نوشت

كه چون آمد افزود و چون رفت كاست

دكتر ایرج هادی

Comments