دکتر ابراهیم فرجاه

علاقه‌ی ایشان به ایران و ملیت ایرانی و آبادی و سرافرازی كشور و حساسیت ایشان در رابطه با ایجاد علاقه‌ی خدمت و امید به آینده در جوانان همواره به عنوان یك اصل در نظر اینجانب ماندگار مانده است و امید بنده این است كه بتوانم مرام ایشان را ادامه دهم.

دكتر ابراهیم فرجاه

عضو هیأت علمی بخش برق

Comments