اختر صدیقی

وقتی نام مهندس بهپور به میان می‌آید چهره‌ی خندان و مهربان او برایم یادآور می‌شود. كسی كه در خدمت كردن مصمم بود و عشق می‌ورزید تا بتواند مشكلی را حل كند. از خصائص ایشان معرفت و قدرشناسی ایشان بود.

وقتی كه كلمات را به زیبایی ادا می‌كرد شخصیت و حرمت خاصی به طرف صحبت خود  می‌داد. از این رو مصاحبت با ایشان بسیار دلپذیر و دلچسب بود. ای كاش بیان خصاثص ایشان درس عبرتی باشد تا بتوانیم یكدیگر را یاری نماییم همچون او كه صمیمیت و صداقتش یارای هركس بود.

اختر صدیقی

Comments