دکتر رضا رازانی

مهندس بهپور دوستی صمیمی، همكاری صدیق، انسانی عادل و بامحبت و استادی دانشمند و باتجربه بود. او واجد بهترین و عالیترین خصوصیت انسانی و اخلاقی بود. او انسانی قابل ستایش و احترام، حق‌شناس، دوستدار دانش و دانشجو، منصف نسبت به كارمندان و همكاران و فداكار نسبت به خانواده و فرزندان بود. مرگ ناگهانی و غیرمنتظره‌ی او مصیبت‌ بزرگی برای دوستان، همكاران، دانشجویان و جامعه‌ی مهندسان است. این مصیبت عظیم را به همسر دانشمند و فداكار و فرزندان دوست‌داشتنی و فرهیخته و فامیل بزرگ ایشان از صمیم قلب تسلیت می‌گویم. فقدان او در همه‌ی عرصه‌ها علی‌الخصوص عرصه‌ی آموزش و پژوهش و حرفه‌ی مهندسی قابل جبران نیست.

دكتر رضا رازانی

Comments