مقالات فارسی

برای دریافت پی دی اف مقاله بر روی نام آن کلیک کنید:

«مسكن و بازسازی»، ارائه شده در اولین كنفرانس بازسازی مناطق جنگ‌زده‌ی ایران، ۱۳۶۶، منتشر شده در سال ۱۳۶۷.

 «تقویت ساختمانهای موجود در برابر زلزله»، سمینار زلزله، كاهش آسیب‌پذیری و الگوهای بازسازی، ۱۳۷۵، شیراز، ایران.

 «رفتار سقفهای گوناگون ساختمانی ایران به هنگام زلزله»، سمینار زلزله، كاهش آسیب‌پذیری و الگوهای بازسازی، ۱۳۷۵، شیراز، ایران.

 «نكاتی در مورد طراحی و تقویت مدارس با توجه به مسائل ویژه‌ی آنها در هنگام زلزله»، همایش زلزله و عملكرد فضاهای آموزشی، بهمن ۱۳۷۶، شیراز، ایران.

 «حفاظت و ایمنی در خاكبرداریها (بخش اول)»، گزارش: مجله‌ی نظام مهندسی استان فارس، شماره‌ی ۸، ۱۳۷۲.

«حفاظت و ایمنی در خاكبرداریها (بخش دوم)»، گزارش: مجله‌ی نظام مهندسی استان فارس، شماره‌ی ۹، ۱۳۷۲.

«حفاظت و ایمنی در خاكبرداریها (بخش سوم)»، گزارش: مجله‌ی نظام مهندسی استان فارس، شماره‌ی ۱۱، ۱۳۷۲.

 «سازه‌های قدیمی، آموزگاران خاموش دانش مهندسی (بخش اول)»، گزارش: مجله‌ی نظام مهندسی استان فارس، شماره‌های ۱۶ و ۱۷، ۱۳۷۴.

«سازه‌های قدیمی، آموزگاران خاموش دانش مهندسی (بخش دوم)»، گزارش: مجله‌ی نظام مهندسی استان فارس، شماره‌های ۱۶ و ۱۷، ۱۳۷۴.

 «پی‌سازی در ایران قدیم»، گزارش: مجله‌ی نظام مهندسی استان فارس، شماره‌ی ۱۸، ۱۳۷۵.

 «مشكلات پی‌سازی در خاك و سنگ»، گزارش: مجله‌ی نظام مهندسی استان فارس، دوره‌ی سوم، سال هفتم، شماره‌ی ۲۰، اسفندماه ۱۳۷۶.

 

Comments