برندگان
برندگان

برندگان جایزه‌ی مهندس بهپور در سال‌های گذشته به قرار زیر بوده‌اند: ۱.مهندس احسان نیکویی سال ۱۳۸۷ (بخش راه و ساختمان)؛ ۲.مهندس مهدی روپایی سال ۱۳۸۸؛ ۳.مهندس موسی یونسی سال ۱۳۸۹ (بخش مواد).

ادامه‌ی مطلب Read More