آموزش مهندسی و رویدادهای طبیعی
آموزش مهندسی و رویدادهای طبیعی

متن سخنرانی مهندس لطفعلی بهپور در روز مهندس ۵ اسفندماه۱۳۸۲
در سالن خوارزمی دانشكده‌ی مهندسی دانشگاه شیراز

ادامه‌ی مطلب Read More