سخنرانی در جشن دانش‌آموختگی
سخنرانی در جشن دانش‌آموختگی

خلاصه‌ای سخنراني مهندس لطفعلی بهپور در مراسم جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشكده‌ی‌ مهندسی خرداد ۱۳۸۳
Speech at Students Graduation Ceremony, Engineering School, Shiraz University, 2004

ادامه‌ی مطلب Read More