سخنرانی
سخنرانی در جشن دانش‌آموختگی

خلاصه‌ای سخنراني مهندس لطفعلی بهپور در مراسم جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشكده‌ی‌ مهندسی خرداد ۱۳۸۳
Speech at Students Graduation Ceremony, Engineering School, Shiraz University, 2004

ادامه‌ی مطلب Read More
آموزش مهندسی و رویدادهای طبیعی

متن سخنرانی مهندس لطفعلی بهپور در روز مهندس ۵ اسفندماه۱۳۸۲
در سالن خوارزمی دانشكده‌ی مهندسی دانشگاه شیراز

ادامه‌ی مطلب Read More